Hướng dẫn quy hoạch xây dựng khu chính trị-hành chính tại mỗi tỉnh, huyện, xã

27/11/2007
Theo Thông tư số 10/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng vừa ban hành, khu công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, huyện, xã sẽ được quy hoạch xây dựng theo hướng tập trung thành khu chính trị hành chính để khắc phục tình trạng phân tán, manh mún và phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hoá của địa phương; góp phần làm đẹp bộ mặt kiến trúc đô thị, nông thôn.