Sửa đổi, bổ sung quy định về Chứng minh nhân dân

21/11/2007
Ngày 19/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân. Theo đó, tại mặt trước của Chứng minh nhân dân có sự thay đổi về kích cỡ của đường kính hình Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 14 mm (quy định cũ là 1,9 cm) và ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân cỡ 20 x 30 mm (quy định cũ là 3 x 4 cm).

Về đơn xin đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân: Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP thì đơn xin đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân phải trình bày rõ lý do xin đổi hoặc cấp lại và phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Đến nay, Nghị định số 170/2007/NĐ-CP đã có sự thay đổi nhằm đơn giản hoá thủ tục khi cấp Chứng minh nhân dân. Theo đó, khi làm đơn xin đổi Chứng minh nhân dân, người yêu cầu chỉ cần nêu rõ lý do xin đổi và không nhất thiết phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Đối với trường hợp cấp lại thì đơn phải nêu rõ lý do và có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.

Giấy chứng minh nhân dân được cấp trước ngày thực hiện cấp, đổi chứng minh nhân dân theo mẫu quy định tại Nghị định này vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Chí Linh