Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

12/11/2007
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường;... Đó là những nội dung quan trọng trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.