Quy định mới trong việc quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

19/11/2007
Ngày 07/11/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi là Quyết định số 54). Quyết định này thay thế cho Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (sau đây gọi là Quyết định số 72). Theo đó, quy định một số điểm mới đáng lưu ý sau:

1. Về quy trình sát hạch

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 72 chỉ quy định quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo 3 bước, gồm: Sát hạch lý thuyết; sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng; không quy định rõ về hình thức thi đối với từng hạng của quy trình sát hạch. Đến nay Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 54 đã có những quy định rõ ràng về hình thức thi sát hạch đối với từng hạng, cụ thể:

a. Sát hạch lý thuyết: Đối với các hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F được thực hiện trên máy vi tính. Đối với hạng A1, thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính.

b. Sát hạch thực hành lái xe trong hình: Đối với các hạng B1, B2, C, D, E, thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch có gắn thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Đối với các hạng A1, A2 và các hạng F, thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch hoặc sân sát hạch

c. Sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng áp dụng đối với các hạng: A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.

2. Về cấp mới, đổi giấy phép lái xe

a. Cấp mới Giấy phép lái xe: Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển (Quy định trước đây, chậm nhất không quá 15 ngày).

b. Đổi Giấy phép lái xe: Người có giấy phép lái xe có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe làm đơn đề nghị đổi kèm theo giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, gửi đến cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe để được xét cấp lại giấy phép lái xe trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe hết hạn (Quy định trước đây, thời hạn là 30 ngày).

Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khoẻ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

Giấy phép lái xe được đổi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trước đây, quy định này là 7 ngày).

Lê Chí Linh