Chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

29/05/2007
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 25/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.