Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP liên quan đến vấn đề bản sao

23/05/2007
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thể hiện tinh thần cải cách hành chính một cách mạnh mẽ và đáp ứng được những mong mỏi của nhân dân trong vấn đề bản sao.Điều đó thể hiện ở các điểm cơ bản sau đây: