Đăng ký hộ khẩu chỉ cần 3 loại giấy tờ

22/05/2007
Hồ sơ đăng ký chỉ cần giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp cùng phiếu thay đổi nhân khẩu, bản khai hoặc giấy chuyển hộ khẩu. Công dân tạm trú một năm liên tục ở thành phố là đủ tiêu chuẩn cấp hộ khẩu.