Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

07/08/2007
Ngày 31/7/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (ban hành kèm theo Quyết định số 1195 /QĐ-BTP ngày 31 tháng7 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 383/1999/QĐ-BTP ngày 06 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lý công chức cơ quan Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng.