Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

06/08/2007
Ngày 21/3/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". Với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết đến mọi cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài về nội dung và kế hoạch, lộ trình triển khai Chiến lược xây dựng pháp luật, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.