Ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài

31/07/2007
Ngày 13/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP về việc ban hành 08 loại sổ đăng ký hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. Ban Biên tập Cổng thông tin đăng tải toàn văn nội dung Quyết định và Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định.