Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 17/01/2007

Ngày 10/1/2007 Liên bộ Tài chính - Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002.

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước 17/01/2007

Ngày 16/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 09/2006/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP (ngày 10/10/2003) của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước.

Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức Nhà nước làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý 16/01/2007

Các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian làm việc để cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp thực hiện việc trợ giúp pháp lý của Trung tâm, Chi nhánh. Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định 07/2007/NĐ-CP được Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký ban hành ngày 12/1/2007.

Ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL 16/01/2007

Nhằm nâng cao hoạt động xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức của dự án, dự thảo để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật, ngày 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ về nội dung thẩm định dự án, dự thảo.

Hôm nay, Luật về người nước ngoài có hiệu lực tại Nga 15/01/2007

Từ hôm nay, 15/1/2007, một số luật và văn bản dưới luật của Liên bang Nga về địa vị pháp lý của người nước ngoài và lao động nước ngoài ở Nga trong đó có hoạt động buôn bán ở chợ, bắt đầu có hiệu lực.

Đến cuối 2008, sẽ chính thức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công 15/01/2007

Phấn đấu nến cuối năm 2010, tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cấp chính quyền tỉnh, thành phố đều thực hiện chi tiêu công bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Từ 2011 - 2020 sẽ triển khai mở rộng đến các đối tượng là Sở, Ban, ngành, các cấp chính quyền huyện, xã trên phạm vi toàn quốc.

Ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo dự án Luật 14/01/2007

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

Kể từ ngày 1/1/2007, chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP về thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích 14/01/2007

Ngày 12/1, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này, kể từ ngày 1/1/2007.