Hướng dẫn về kinh phí xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá 06/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.

Bổ sung quy định trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 06/06/2024

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Trong mỗi thông tư đều được bổ sung quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sửa quy định về mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản 06/06/2024

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

5 quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá 06/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2024/TT-BTC ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá.

Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam - Lào 06/06/2024

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam - Lào.

Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá 28/05/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình 28/05/2024

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Quy định mới về tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 27/05/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.