Sớm tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số.

04/05/2006
Ngày 28/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về báo cáo kết quả cuộc họp Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Dân số.

Theo đó, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cần thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xây dựng Dự án Luật Dân số.

Phó Thủ tướng giao cho Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tổ chức việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về dân số, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình làm cơ sở để xây dựng Luật Dân số. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội đưa Dự án Luật Dân số vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2007 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

(Theo website Chính phủ)