Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý

03/05/2006
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý, trong đó nổi lên vấn đề xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý. Nhiều ý kiến cho rằng: Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý, đồng thời Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.