Năm việc cần tháo gỡ trong hoạt động bán đấu giá tài sản

04/05/2006
Với việc ra đời của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18-1-2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (BĐGTS) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công tác bán đấu giá tài sản đã bước đầu đi vào nền nếp, quy củ. Tuy vậy, trong hoạt động bán đấu giá tài sản còn vướng mắc, bất cập cần sớm khắc phục.