Tổng kết thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (IX) và Luật Khiếu nại, Tố cáo ở tỉnh Hà Nam

08/08/2005
Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (IX) và Luật Khiếu nại, Tố cáo. Từ ngày 1/1/1999 đến 31/12/2004, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.099 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 23.294 lượt công dân. 100% đơn thư của công dân đã được chỉ đạo phân loại giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đã giải quyết trên 3.000 việc về khiếu nại hành chính, đạt 98,2%, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và tập thể hơn 1 tỷ đồng; giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp theo đúng quy định.