Những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở ở Nghệ An

08/08/2005
Qua 5 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh và Nghị định 160/CP, công tác hòa giải cơ sở ở Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, 19/19 huyện, thành thị trên toàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở.