Khánh Hòa: Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy lĩnh vực hộ tịch

27/03/2024
Khánh Hòa: Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy lĩnh vực hộ tịch
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, có 14 TTHC với 19 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Trong danh mục này, có 01 TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch với 04 quy trình nội bộ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy; cụ thể gồm các quy trình sau: cấp bản sao Trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp; cấp bản sao Trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện; cấp bản sao Trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 20/3/2024 đến 20/9/2024.


Hỗ trợ người dân tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Khánh Hòa.
 
UBND tỉnh yêu cầu: các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện thí điểm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tái cấu trúc quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tổ chức tiếp nhận, giải quyết các TTHC thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy; cử công chức, viên chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC nêu trên bằng hình thức trực tuyến toàn trình; niêm yết, công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với thực tế để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, đề xuất các giải pháp đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh.
Đ.Hữu