Lạng Sơn: Đưa kiến thức pháp luật về thôn bản vùng sâu

08/08/2005
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lạng Sơn đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các thôn bản và đa dạng hóa các hoạt động đưa kiến thức pháp luật về xã, cụm dân cư. Với phương châm gắn kiến thức pháp luật với phong tục, tập quán tốt đẹp của bà con, đội ngũ cán bộ đã dùng tiếng dân tộc thiểu số để tuyên truyền pháp luật.