Đảng ủy Bộ Tư pháp phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

16/02/2024
Đảng ủy Bộ Tư pháp phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư pháp phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Với mục đích góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Bộ Tư pháp phát động đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, tổ chức của mình; đặc biệt động viên, khích lệ được nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng cuộc thi và gửi tác phẩm dự thi về Đảng ủy Bộ (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) trước ngày 15/5/2024. Các cơ quan báo chí, xuất bản, các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu trực thuộc Bộ Tư pháp; lan tỏa các tác phẩm dự thi trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Đảng ủy Bộ giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; thu nhận, tham mưu Đảng ủy Bộ đánh giá sơ bộ, lựa chọn các tác phẩm dự thi chất lượng và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) trước ngày 30/5/2024.
Kế hoạch và thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Nguyễn Thái Hà, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp