Nghiệm thu kết qủa triển khai Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thuộc Dự án phát triển Cổng thông tin năm 2005)

08/05/2006
Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện nâng cấp, phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Bộ, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng quan tâm, ngày 5/5/2006, Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp cùng với Ban Biên tập Cổng thông tin Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan đã tiến hành nghiệm thu kết qủa triển khai Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thuộc Dự án phát triển Cổng thông tin năm 2005) tại Hội trường A, trụ sở Bộ Tư pháp.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, các kỹ sư của Trung tâm Tin học,  thành viên Ban Biên tập, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và  chuyên viên các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc phát triển Trang thông tin chuyên ngành đựơc tích hợp lên Cổng thông tin (Trang thông tin phục vụ công tác pháp chế và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp  và Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật). Các đồng chí tham dự đã được nghe báo cáo về kết quả triển khai và có những nhận xét, đánh giá hữu ích về Dự án phát triển Cổng thông tin điện tử năm 2005 bao gồm Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật, Trang thông tin công tác pháp chế, Trang thông tin Trung tâm Tin học, Trang thông tin Hướng dẫn Nghiệp vụ và Hệ thống tìm tin tự động Spider Robot. Cũng tại cuộc họp, các đồng chí cũng bàn về các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Bộ, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng quan tâm, khẳng định đây là một vấn đề cần được nhìn nhận và thực hiện một cách nghiêm túc. Việc thực hiện Dự án phát triển Cổng thông tin điện tử không chỉ dừng lại ở việc xây dựng về mặt kỹ thuật mà còn phải phát triển cả về mặt nội dung thông tin đăng tải. Có như vậy, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp mới thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy để cung cấp thông tin trong lĩnh vực pháp luật cho các đối tượng quan tâm.