Mô hình tổ chức thi hành án hình sự tại một số nước

08/05/2006
Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải có sự đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tư pháp nói chung và thi hành án nói riêng. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã tỏ rõ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách hệ thống thi hành án nằm trong chiến lược tổng thể về cải cách hành chính và cải cách tư pháp, nhấn mạnh đến việc cần phải xây dựng một Bộ luật Thi hành án điều chỉnh tất cả các lĩnh vực thi hành án. Trong bối cảnh đó, những kinh nghiệm về thi hành án của các nước trên thế giới lúc này là rất quý báu đối với Việt Nam. Báo Pháp luật Việt Nam xin giới hiệu cùng bạn đọc mô hình về thi hành án hình sự tại một số nước.