Quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp

05/05/2006
Ngày 28 tháng 4 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1153/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng. Theo đó, Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.