Bàn giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về PL

25/01/2024
Bàn giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về PL
Chiều ngày 25/01, Cục Công nghệ thông tin và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ Bàn giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy đồng chủ trì buổi Lễ.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQG về PL) được xây dựng trên cơ sở quy định tại: Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; điểm d, khoản 1, Điều 6 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Được xây dựng từ năm 2012, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành thử nghiệm năm 2013, CSDLQG về PL bao gồm: CSDL VBQPPL Trung ương (trong đó có 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, TANDTC, VKSNDTC và KTNN) và 63 CSDL VBQPPL địa phương.  
Để tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng, vận hành, quản lý CSDLQG về PL, ngày 28 tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trong đó quy định rất cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, duy trì, quản lý CSDLQG về PL cũng như bảo đảm việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về PL một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ.   
 
 
Báo cáo tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin cho biết, căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về CSDLQG về PL, thời gian qua, Cục Công nghệ thông tin đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm được giao. Tính đến nay, CSDLQG về PL có tổng số văn bản là 137.370 văn bản (trong đó, văn bản của địa phương là 93.982 văn bản; văn bản của trung ương là 43.388 văn bản). Bên cạnh việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cập nhật văn bản, Cục còn thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ biên tập, cập nhật, phê duyệt, kiểm tra văn bản trên CSDLQG về PL bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng với đó, Cục Công nghệ thông tin đã thực hiện kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).
 

Đồng chí Trần Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin báo cáo tại buổi Lễ.
 
Qua 10 năm đưa vào khai thác và sử dụng chính thức trên mạng internet, CSDLQG về PL đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đề ra như:  
Minh bạch hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu về việc xây dựng nhà nước pháp quyền; Bảo đảm quyền dân chủ của người dân được thông tin và tiếp cận các văn bản pháp luật một cách dễ dàng, trên cơ sở đó sẽ phục vụ tích cực cho người dân trong hoạt động tìm hiểu, học tập và thực hiện pháp luật;  
Tạo ra kho dữ liệu các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phục vụ công tác thống kê, theo dõi tình hình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở đó giúp việc hoạch định chính sách về xây dựng pháp luật;  
Hỗ trợ tích cực công tác nghiệp vụ trong ngành Tư pháp, các cơ quan Trung ương và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phục vụ công tác tra cứu, nghiên cứu, xây dựng các chương trình khoa học về pháp luật; 
Tạo ra các cơ chế để đảm bảo thống nhất việc thu thập, cập nhật văn bản pháp luật và xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, thu thập, cập nhật văn bản pháp luật trên CSDLQG về PL. 
Trước yêu cầu của tình hình mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bãi bỏ khoản 2 điều 22 Nghị định 52/2015 và theo chức năng, nhiệm vụ mới của 2 đơn vị, Cục Công nghệ thông tin và Cục Kiểm tra văn bản QPPL thực hiện b
àn giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng CSDLQG về PL.
 

Đồng chí Trần Thanh Loan - Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL trình bày Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
 
Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thanh Loan - Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDLQG về PL giữa Cục Công nghệ thông tin và Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Qua đó nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong việc quản lý CCSDLQG về PL, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý CSDLQG về PL.
Theo Quy chế phối hợp, Cục Công nghệ thông tin sẽ thực hiện các nhiệm vụ: bảo đảm về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp phục vụ CSDLQG về PL vận hành liên tục, ổn định; bảo đảm an toàn CSDLQG về PL; rà soát, đề xuất phương án xây dựng, nâng cấp, phát triển CSDLQG về PL; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt việc nâng cấp, phát triển CSDLQG về PL.
Cục Kiểm tra văn bản QPPL thực hiện các nhiệm vụ: tham mưu giúp Bộ trưởng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL về CSDLQG về PL; rà soát, đề xuất phương án xây dựng, nâng cấp, phát triển CSDLQG về PL; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt việc nâng cấp, phát triển CSDLQG về PL; chia sẻ, kết nối, tích hợp và trích xuất dữ liệu văn bản trên CSDLQG về PL; quản lý tài khoản quản trị CSDLQG về PL; cập nhật văn bản trên CSDLQG về PL thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp; hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập, cập nhật, phê duyệt, kiểm tra văn bản trên CSDLQG về PL; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật văn bản trên CSDLQG về PL; đề nghị cơ quan cập nhật văn bản hiệu đính văn bản khi phát hiện có sai sót; tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản để thực hiện việc cập nhật văn bản; tiếp nhận các thông tin của các bộ, ngành, địa phương về việc cập nhật, kiểm tra, rà soát, hiệu đính văn bản pháp luật trên CSDLQG về PL; thực hiện báo cáo về tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên CSDLQG về PL.
 

Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Hiếu phát biểu bàn giao công tác tại buổi Lễ.
 
Phát biểu bàn giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng CSDLQG về PL, Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Hiếu cho biết thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Công nghệ thông tin đã luôn nỗ lực, cố gắng trong việc hoàn thiện, phát triển và nâng cấp CSDLQG về PL cũng như nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng. Theo đó, đồng chí mong muốn thời gian tới, với vai trò là đơn vị chuyên môn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ trực tiếp thực hiện quản lý, vận hành hiệu quả hơn nữa CSDLQG về PL. Đồng thời, Cục Công nghệ thông tin sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL để hoàn thành tốt nhất công tác quản lý, duy trì, cập nhật và khai thác sử dụng CSDLQG về PL.
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy phát biểu nhận bàn giao công tác tại buổi Lễ.
 
Phát biểu nhận bàn giao công tác tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Cục Công nghệ thông tin trong việc  quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác sử dụng CSDLQG về PL trong thời gian vừa qua. Với những kết quả đạt được và sự phối hợp chặt chẽ của hai đơn vị, đồng chí Hồ Quang Huy mong rằng, CSDLQG về PL sẽ ngày càng có sự phát triển hơn nữa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể tìm hiểu hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung và của từng địa phương nói riêng.
 
 
Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy ký kết Quy chế phối hợp và Biên bản bàn giao tại buổi Lễ.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin