Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

19/01/2024
Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Sáng 19/01, Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ Phan Thị Thu Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Thu Anh đồng chủ trì Hội nghị. Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý và Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Tuấn Phong cùng dự.
Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác
Theo Báo cáo tổng kết công tác, năm 2023, Văn phòng Bộ đã chủ động, nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 181 nhiệm vụ cụ thể. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo Văn phòng và được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ đã quyết tâm, đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, bám sát các mục tiêu, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành và của đơn vị, góp phần cùng các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp.
Cụ thể, công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện bài bản, chất lượng; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Văn phòng Bộ tiếp tục hoàn thành xuất sắc trong việc phối hợp các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung, tài liệu, ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại hàng trăm cuộc họp, các chuyến công tác địa phương; chuẩn bị tài liệu chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng nội dung phục vụ Bộ trưởng, các Thứ trưởng tham gia các cuộc họp do các Ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ... tổ chức; kịp thời xây dựng, ban hành các thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản, đề án của Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.
 

Đồng chí  Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ công tác Đề án 06, Văn phòng Bộ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 2603/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 về Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm trong 07 lĩnh vực chủ yếu CCHC năm 2023 của Bộ Tư pháp cùng với 87 nhiệm vụ cụ thể; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Bộ như: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2023 ; Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp năm 2023;...
Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ đã thực hiện việc đăng tải các báo cáo phục vụ các cuộc họp giao ban lên Trang Thông tin điều hành/Mục Tài liệu phục vụ họp (hiện nay đã có mã QR để xem tài liệu) và không thực hiện việc in tài liệu họp đối với những báo cáo nói trên; việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ được quán triệt đến các đơn vị thực hiện bằng văn bản điện tử (nhất là việc cung cấp thông tin phục vụ các cuộc họp giao ban); 100% văn bản của Văn phòng Bộ gửi các đơn vị thuộc Bộ được ký số và gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối gửi văn bản điện tử cho Văn phòng Chính phủ, thực hiện kết nối, liên thông Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành với Văn phòng Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn khác như văn thư, lưu trữ...
 

 Đồng chí Phan Thị Thu Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ.

Ngoài ra, nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Phiên họp thường kỳ Chính phủ... được thực hiện tốt. Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện đều đặn. Công tác tổ chức hành chính, lưu trữ tiếp tục được duy trì, ổn định. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác đội xe, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh trật tự.
Đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, chủ động, bám sát các nhiệm vụ được giao
Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện công tác tư pháp năm 2023; bám sát các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trong năm 2024, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2024, Chương trình hành động của Bộ, ngành thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Kế hoạch công tác của Bộ, ngành, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ; tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, có chất lượng đối với các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Tư pháp.
Đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và nhiệm vụ của đơn vị đầu mối, thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Bộ Tư pháp; trong đó, trọng tâm là: theo dõi, đôn đốc việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp; tổ chức triển khai Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tiếp tục rà soát, ban hành và trình ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ;…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: tổng kết công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024; công khai tài chính; kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân; kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở của Văn phòng Bộ;… và bầu Ban Thanh tra nhân dân năm 2024.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng, đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2023.
Đồng chí cho biết, trong năm 2024, Văn phòng Bộ được giao nhiều nhiệm vụ lớn, có những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Vì vậy, đồng chí đề nghị tập thể Văn phòng Bộ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm trong công việc; chủ động, bám sát các nhiệm vụ được giao. Các trưởng phòng, lãnh đạo cấp phòng cần tích cực tạo không khí làm việc gắn kết, sôi nổi, thân thiện; đồng thời tăng cường chăm lo đời sống cho công chức, người lao động, thực hiện dân chủ cơ sở.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, người lao động cần chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đề nghị Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, tạo sự gắn kết trong đơn vị.
 

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân mới.

Một số hình ảnh khác:
 




Anh Thư - Trung tâm Thông tin