Vụ Hành chính tư pháp tổng kết công tác năm 2005 và phương hướng công tác năm 2006

15/12/2005
Vụ Hành chính tư pháp tổng kết công tác năm 2005 và phương hướng công tác năm 2006
Ngày 15/12/2005, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ về việc chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác của ngành năm 2005, Vụ Hành chính tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Vụ trong năm 2005 và bàn kế hoạch công tác năm 2006. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vị trong Bộ như Văn phòng, Viện Khoa hoc pháp lý, Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Tin học…
Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, năm 2005, Bộ đã tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp như Dự thảo Luật Công chứng, Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực, Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và môi trường hưóng dẫn việc công chứng chứng thực các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-Cp về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tưóng Chính phủ về tăng cưòng quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài..
Về công tác tổ chức thực hiện, trong năm 2005, công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp đã có nhiều đổi mới theo hướng phân cấp rõ ràng hơn, việc phân định rõ giới hạn như vậy đã tạo điều kiện cho Vụ Hành chính tư pháp tập trung xây dựng thể chế, đồng thời qua đó cũng yêu cầu các Sở Tư pháp phải tích cực chủ động hơn trong việc nghiên cứu văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các vụ việc cụ thể đối với các địa phương cấp dưới. Công tác hộ tịch ở các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào nề nếp trên các mặt đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch cho những công dân Việt Nam ở trong nước. Trong năm 2005, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các việc về hành chính tư pháp.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2005, báo cáo đã tập trung nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2005 trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, triển khai thực hiện các Nghị định mới về hộ tịch và trong công tác chỉ đạo kiểm tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp.