Thông báo tuyển dụng viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

12/12/2005
Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Viên chức đăng ký) (tương đương ngạch chuyên viên pháp lý) vàkế toán viênlàm việc tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.