Ngành Tư pháp được Chính phủ tặng cờ đơn vị đạt giải ba đợt thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ

12/05/2006
Ngành Tư pháp được Chính phủ tặng cờ đơn vị đạt giải ba đợt thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt theo Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Tư pháp đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua, phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động từ: xây dựng pháp luật; thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý công tác thi hành án dân sự, quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; đào tạo bồi dưỡng cán bộ tư pháp, nghiên cứu khoa học pháp lý...