Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2012

15/05/2012
 

            Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2012

            1. Dự Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) được tổ chức từ 07 - 15/5/2012. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã tham dự Hội nghị.

            Tại Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có các bài phát biểu về những vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (ngày 07/5/2012) và vấn đề tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (ngày 10/5/2012).

            2. Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012

Được tổ chức ngày 08/5, bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu: Hà Nội, Yên Bái, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và các Chuyên đề có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đánh giá một số kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2012, đồng thời Thứ trưởng lưu ý: phải làm rõ nguyên nhân vì sao kết quả thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ để có hướng khắc phục; công tác xây dựng Đề án, văn bản được triển khai chậm; Thứ trưởng đặc biệt lưu ý Tổng cục Thi hành án dân sự vấn đề tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành, đồng thời chỉ đạo công tác thi hành án dân sự 06 tháng cuối năm: toàn ngành phải quyết liệt hơn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao kết quả thi hành án bằng nhiều giải pháp, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tuyển dụng cán bộ.

3. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

3.1. Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 09/5, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chủ trì cuộc họp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về dự thảo Nghị quyết. Thứ trưởng chỉ đạo:

 Nghị quyết phải xử lý vấn đề chuyển tiếp, một số biện pháp lớn để thực thi luật (nếu có). Về một số nội dung cụ thể của Nghị quyết: chấm dứt việc thực hiện một số biện pháp xử phạt được bỏ trong Luật mới; áp dụng có lợi cho đương sự đối với những hành vi đang xử lý…

3.2. Dự án Luật Thủ đô: Ngày 07/5, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về dự án Luật. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung về: hoàn thiện hồ sơ dự Luật để báo cáo Bộ trưởng, gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức;

3.3. Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 09/5 Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về dự thảo Bộ Luật. Thứ trưởng chỉ đạo về các nội dung: tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tổng kết Bộ luật Dân sự năm 2005; hoàn thiện các tài liệu có liên quan để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3.4. Dự án Luật Hộ tịch:

Ngày 07/5/2012, Thứ trưởng đã ký Quyết định số 742/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.

Ngày 10/5, Thứ trưởng làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về dự án Luật Hộ tịch và công tác chuẩn bị Hội nghị. Thứ trưởng kết luận chỉ đạo về các nội dung: tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác hộ tịch và các Phụ lục kèm theo, dự thảo Luật Hộ tịch, dự thảo Tờ trình, dự kiến Chương trình Hội nghị tổng kết công tác hộ tịch; dự kiến Hội nghị được tổ chức 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30/5/2012.

3.5. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: Ngày 11/5, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo việc xây dựng dự thảo Nghị định.

3.6. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động cho vay có bảo đảm: Ngày 08/5, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục ĐKQGGDBĐ về dự thảo Chỉ thị. Thứ trưởng kết luận về các vấn đề liên quan đến nội dung Chỉ thị; việc cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan để cho ý kiến dự thảo và hoàn chỉnh để gửi lấy ý kiến bằng văn bản.

3.7. Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác pháp chế; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế: Ngày 08/5, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Vụ Các vấn đề chung về XDPL về dự thảo Chỉ thị và dự thảo Quyết định. Thứ trưởng kết luận chỉ đạo về việc hoàn thiện Chỉ thị; gửi lấy ý kiến góp ý của các cấp uỷ Đảng ở Trung ương và địa phương; phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, chỉnh lý sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho ý kiến.

3.8. Thông tư liên tịch hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn đối với người làm công tác pháp chế; dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ công tác pháp chế: Ngày 08/5, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Vụ VĐCXDPL về dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận chỉ đạo về việc tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để thống nhất nội dung và hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn đối với người làm công tác pháp chế; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ công tác pháp chế, báo cáo Lãnh đạo Bộ để gửi lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức liên quan.

3.9. Thông tư liên tịch hướng dẫn cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký GDBĐ với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan THADS và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, QSD, quyền lưu hành tài sản. Ngày 11/5, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để cho ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch.

3.10. Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ BTNN cho công chức, Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên, Trợ giúp viên pháp lý: Ngày 07/5, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ làm việc với Cục Bồi thường nhà nước về Kế hoạch xây dựng Đề án, Thứ trưởng chỉ đạo về việc đăng ký với Văn phòng Chính phủ để đưa Đề án này vào Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012; hoàn thiện lại Kế hoạch. Ngày 09/5/2012, Thứ trưởng đã ký Kế hoạch xây dựng Đề án.

3.11. Đề án xây dựng Học viện thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh Tư pháp: Ngày 08/5, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Học viện tư pháp về việc tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đối với dự thảo Đề án. Thứ trưởng kết luận tiếp thu các ý kiến về các vấn đề: giảng viên của Học viện, giáo trình, tài liệu trong giảng dạy, tuyển dụng viên chức, cán bộ Ngành Tòa án, Viện Kiểm sát tham gia giảng dạy có thời hạn tại Học viện và việc thành lập Hội đồng Học viện liên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến Toà án, Viện Kiểm sát, Luật sư; việc chỉnh sửa Đề án và gửi lấy ý kiến một số đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Bộ trưởng.

3.12. Đề án xây dựng Bộ pháp điển: Ngày 10/5, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo một số định hướng lớn của Đề án. Thứ trưởng chỉ đạo Vụ các vấn đề chung về XDPL xây dựng Quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ pháp điển, trình Bộ trưởng ký trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

3.13. Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của CQĐD theo quy định của Nghị định số 36/2012/NĐ-CP: Ngày 10/5, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. HCM về Đề án. Thứ trưởng kết luận về các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy và tên gọi của cơ quan đại diện.

3.14. Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Ngày 09/5, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ chủ trì cuộc Họp Ban soạn thảo Chiến lược (lần thứ nhất). Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc tiếp thu ý kiến của Ban Soạn thảo; nghiên cứu bổ sung các đề án, giải pháp kèm theo để thực hiện Chiến lược hiệu quả; tranh thủ nghiên cứu thêm ý kiến của các chuyên gia.

4. Thành lập Trường Trung cấp Luật tại tỉnh Sơn La: Ngày 08/5 Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc chuẩn bị thành lập Trường Trung cấp Luật tại Sơn La. Bộ trưởng Hà Hùng Cường kết luận: các nội dung liên quan đến việc thành lập Trường, chức năng của Trường, công tác chuẩn bị tuyển sinh khóa 1 của Trường; công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị kinh phí đầu tư xây dựng Trường. Dự kiến cuối tháng 6, đầu tháng 7/2012 ra Quyết định thành lập Trường Trung cấp Luật tại tỉnh Sơn La và quý IV/2012 tiến hành tuyển sinh khoá 1.