Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2012

08/05/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2012

1. Ngày 02/5/2012 Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình số 39-CTr/BCS về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2012 - 2016.

2. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

2.1. Dự án Luật Hộ tịch: Ngày 02/5, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về dự án Luật và công việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác hộ tịch. Thứ trưởng kết luận: các nội dung về vấn đề phân cấp đăng ký hộ tịch và chức danh hộ tịch viên; việc chỉnh lý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác hộ tịch và việc khẩn trương xây dựng kịch bản chương trình Hội nghị, các tham luận tại Hội nghị.

2.2. Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 02/5, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nghe Vụ Pháp luật hình sự - hành chính báo cáo về việc chỉnh lý dự án Luật, những nội dung tiếp tục phối hợp chỉnh lý giữa Bộ Tư pháp với Văn phòng Quốc hội: trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền, mức phạt tối đa, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính…

2.3. Dự án Luật Thủ đô: Ngày 02/5, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo việc chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của Ban soạn thảo. Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Các vấn đề chung về XDPL tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Tờ trình, bản thuyết minh, việc chỉnh lý quy định về Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 03/5, Thứ trưởng họp chỉnh lý dự án Luật Thủ đô tại Sở Tư pháp Hà Nội.

2.4. Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 03/5, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chỉ đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu liên quan (dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Kế hoạch tổng kết, Kế hoạch xây dựng Bộ luật…).

2.5. Dự án Luật Ban hành VBQPPL: Ngày 04/5, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Vụ Các vấn đề chung về XDPL về dự thảo Đề cương tổng kết Luật Ban hành VBQPPL 2008. Thứ trưởng kết luận: Về các chủ thể cần tiến hành tổng kết; về trách nhiệm, thẩm quyền tiến hành; về nội dung cần tổng kết, đánh giá; việc tổ chức một cuộc toạ đàm với một số  chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ các định hướng lớn của việc tổng kết.

2.6. Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật: Ngày 02/5, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo việc chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ. Thứ trưởng yêu cầu Vụ Các vấn đề chung về XDPL chỉnh lý lại một số nội dung để tiến hành thống nhất với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện nội dung Nghị định.

2.7. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL: Ngày 03/5, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Lãnh đạo Cục TGPL về việc xây dựng Nghị định. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định và Tờ trình, tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức Hội thảo, Toạ đàm lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định; việc xây dựng Kế hoạch xây dựng Nghị định; việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07; việc thực hiện sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 07.

2.8. Đề án giải quyết án dân sự tồn đọng: Ngày 04/5, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Tổng cục THADS báo cáo về dự thảo Kế hoạch tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào Đề án xử lý việc thi hành án dân sự tồn đọng là các khoản thu cho ngân sách nhà nước và phân loại việc không có điều kiện thi hành. Dự kiến, buổi Tọa đàm được tổ chức vào ngày 25/5 hoặc 01/6/2012 tại thành phố Đà Nẵng.

2.9. Thông tư hướng dẫn quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia: Ngày 03/5, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ nghe Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia báo cáo dự thảo Thông tư. Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm chỉnh lý một số nội dung và hoàn thiện dự thảo; gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ trước ngày 10/5/2012; hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến trên mạng internet trước 30/5/2012.

2.10. Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm truyền thông và hỗ trợ pháp luật Việt Nam: Ngày 02/5, Thứ trưởng Thúy Hiền làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về việc cho ý kiến dự thảo Đề án và đề xuất thành lập Ban chuyên đề Pháp luật và Thời đại. Thứ trưởng kết luận về các nội dung liê quan đến việc hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; sự cần thiết làm rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Ban chuyên đề Pháp luật và Thời đại và việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án.

2.11. Đề án thực hiện việc rà soát chính sách thương mại theo quy định của WTO: Ngày 02/5, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nghe Vụ Pháp luật quốc tế báo cáo về dự thảo Đề án. Thứ trưởng kết luận chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc chỉnh lý Đề án; vấn đề kinh phí xây dựng Đề án và thực hiện Đề án./.