Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 02/4 đến ngày 08/4/2012

10/04/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 02/4 đến ngày 08/4/2012

1. Tình hình xây dựng, kiểm tra đề án, văn bản

1.1. Bộ Luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 05/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã tiếp tục làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về dự án Bộ luật. Thứ trưởng kết luận các nội dung: việc chuẩn bị tổ chức họp Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần thứ nhất; chuẩn bị các Báo cáo cho Phiên họp; các nội dung chính của Phiên họp lần thứ nhất; Kế hoạch tổng kết Bộ luật Dân sự và xây dựng dự án Bộ luật: năm 2012 sẽ tiến hành tổng kết Bộ luật Dân sự năm 2005, năm 2013 sẽ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động làm cơ sở xây dựng dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), năm 2014, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua.

1.2. Luật Hòa giải ở cơ sở. Ngày 03/4, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật về việc chuẩn bị họp Ban soạn thảo dự án Luật; ngày 05/4, Thứ trưởng chủ trì họp Ban soạn thảo dự án Luật. Thứ trưởng kết luận: Tổ biên tập xem xét thiết kế lại cơ cấu, nội dung có liên quan; lựa chọn, bổ sung thêm mục tiêu, quan điểm; về đối tượng: khuyến khích thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động hoà giải (không bó hẹp đối tượng); làm rõ vai trò tự quản của cộng đồng dân cư cho cấn đối với vai trò của Nhà nước; xác định rõ các tiêu chí; cụ thể hoá thêm các mô hình thích hợp (như: Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý...); bổ sung thêm cơ chế để phù hợp với sự tự quản và nhà nước không bao cấp cho các tổ chức hoà giải. Đối với Hoà giải viên, phải có thêm tiêu chí chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn; nghiên cứu lại giá trị của hoà giải thành, đảm bảo tính tự nguyện của các bên khi hoà giải thành.

1.3. Luật Xử lý vi phạm hành chính: ngày 04/4, Bộ trưởng nghe báo cáo việc chỉnh lý dự án Luật: Tại cuộc họp, Bộ trưởng đã chỉ đạo về các nội dung cụ thể liên quan đến việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo ý kiến của Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội: về vấn đề quản lý nhà nước; về vấn đề bồi thường nhà nước; vấn đề Bộ luật Dân sự; về hình thức xử phạt buộc chữa bệnh; về mức xử phạt; vấn đề nội đô; thủ tục xử phạt; thời hạn ra quyết định xử phạt; vấn đề tịch thu tang vật; Hội đồng tư vấn; thời hạn tạm giữ và quy định xử lý đối với người chưa thành niên; vấn đề thanh tra chuyên ngành. Bộ trưởng cũng chỉ đạo chuẩn bị công văn gửi Ủy ban Pháp luật tham gia ý kiến vào nội dung chỉnh lý, đồng thời gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày 04/4, Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền đã nghe Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo việc chỉnh lý dự án Luật. Bộ trưởng kết luận các nội dung về lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp học; thành lập Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật đến cấp huyện; vấn đề báo chí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.5. Luật sửa đổi một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình: Ngày 05/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về dự án Luật. Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Công văn của Bộ về việc mời tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập để ban hành; xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban soạn thảo; nội dung sửa đổi, bổ sung.

1.6. Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL: Ngày 05/4, Thứ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Đinh Trung Tụng Họp Bộ, ngành về Chủ đề trong Bộ Pháp điển. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc tiếp thu ý kiến của đại diện các Bộ, ngành để hoàn chỉnh các Chủ đề trong Bộ Pháp điển cho phù hợp với từng lĩnh vực và các phương án trong dự thảo Pháp lệnh.

1.7. Đề án đổi mới CLBPCDN: Ngày 04/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về Đề án đổi mới hoạt động của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung về: hoàn thiện Tờ trình; mục tiêu của Đề án; đánh giá thực trạng hoạt động của CLB trong thời gian qua.

1.8. Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ngày 05/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chủ trì phiên họp thứ 13 Hội đồng thẩm định đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến nay, Hội đồng đã thông qua đề xuất quy hoạch của 59 tỉnh, thành phố.

1.9. Các Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan TGPL nhà nước; Thông tư liên tịch hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí của Quỹ TGPL Việt Nam hoặc đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2009/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng tài chính đối với Quỹ TGPL Việt Nam; Thông tư thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam; Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPLNN: Ngày 03/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục TGPL về tình hình xây dựng các Thông tư và một số văn bản trong lĩnh vực TGPL. Thứ trưởng kết luận các nội dung về: tiến độ thực hiện, về quy trình xây dựng Thông tư; nội dung, mức chi, quy trình, trình tự, thủ tục, hoạt động trọng tâm, liên quan đến hoạt động TGPL ở địa phương (Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP); thứ tự ưu tiên xây dựng các văn bản; hình thức văn bản ban hành thay thế các Quyết định.

2. Lễ ký Bản Tuyên bố chung giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và CHLB Đức về hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2012 - 2014 diễn ra ngày 03/4/2012 tại trụ sở cơ quan Bộ với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện một số Bộ, ngành và đơn vị có liên quan. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền và Quốc Vụ khanh Birgit Grundmann đã cùng nhau ký Bản Tuyên bố chung.

3. Một số hoạt động trọng tâm khác

3.1. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và bà Vanessa Vega Saenz (tham tán Đại sứ quán Đan Mạch) đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 để tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Ban chỉ đạo hợp phần I Bộ Tư pháp (chương trình đối tác tư pháp). Cuộc họp đã nhất trí năm 2012, các hoạt động phải gắn với những mục tiêu của JPP: hoàn thiện thủ tục tố tụng; tổ chức lại và hoàn thiện cơ quan bổ trợ tư pháp và tư pháp; nâng cao năng lực của cán bộ tư pháp, TGPL, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tư pháp và các chuyên gia khác.

3.2. Ngày 05/4, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì cuộc họp để lấy ý kiến các thành viên của Ban chỉ đạo 4 Đề án vào dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ 2008 - 2012 và Chương trình, kế hoạch PBGDPL của Chính phủ cho những năm tiếp. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc xác định vai trò chủ trì Hội nghị tổng kết (Chính phủ hay Bộ Tư pháp); hình thức, thời gian tổ chức Hội nghị; công tác chuẩn bị các Đề án và Tiểu Đề án cho Hội nghị; thời gian trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tiếp theo đến năm 2016./.