Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2010

05/01/2011
 

I. Hội nghị, hội thảo, tọa đàm

1. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2011

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2011 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong 02 ngày 22 - 23/12/2010. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch đề ra, có nhiều đổi mới trong công tác chuẩn bị Văn kiện Hội nghị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Sở Tư pháp thiết thực hơn.

2. Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Giám định tư pháp

Ngày 24/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Giám định tư pháp. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh, những bất cập, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác Giám định tư pháp trong thời gian tới, phục vụ cho việc xây dựng Dự án Luật Giám định tư pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Giám định tư pháp theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong công tác Giám định tư pháp trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng và nhu cầu của xã hội trong tiến trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Hội nghị tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sáng 18/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video tư liệu ghi lại các hoạt động của Bộ Tư pháp trong tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động; giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình có thành thích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động; trao các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và của Đảng ủy Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

      4. Hội nghị lần thứ nhất đối thoại chính sách pháp luật với chủ đề "Theo dõi thi hành pháp luật":  

        Sáng 17/12, Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức Hội nghị. Hội nghị đã tập trung thảo luận về xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật; đánh giá tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực thí điểm tại một số Bộ, ngành, địa phương; củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật.

5. Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 16 đến 31/12/2010, Bộ Tư pháp còn tổ chức một số Hội thảo, Tọa đàm như: Hội thảo "Xác định phạm vi và phương pháp nghiên cứu về vị trí, vai  trò và chức năng của Bộ Tư pháp"; Hội thảo “Vị trí, vai trò và tác động của hoạt động tư pháp đối với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011-2020”: Viện Khoa học pháp lý tổ chức vào ngày 20/12. Hội thảo “Tuyên truyền, vận động lồng ghép xử lý chuyển hướng tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật vào quy định của dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Hòa giải ở cơ sở”; Hội thảo "Xây dựng Bộ Chỉ số tư pháp cấp tỉnh"; Hội thảo về biểu mẫu lý lịch tư pháp và Tọa đàm "Đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường".

II. Xây dựng đề án, văn bản

1. Luật Giám định tư pháp: Ngày 21/12, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp lần thứ I Ban soạn thảo Luật. Tại cuộc họp, các đại biểu có nhiều ý kiến trái chiều, chưa thống nhất như: quan điểm chỉ đạo, chính sách của Nhà nước đối với công tác giám định tư pháp; các khái niệm, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, chủ thể yêu cầu giám định; công tác xã hội hóa giám định tư pháp; công tác quản lý nhà nước và các mối quan hệ của Luật giám định tư pháp với các Bộ luật Tố tụng dân sự, Tố tụng hình sự đang sửa đổi.

2. Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 23/12, Bộ trưởng chủ trì họp Ban soạn thảo dự án Luật. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào một số nội dung: quy định về ma túy; quy định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; quyền được giải trình, mời luật sư, trợ giúp viên pháp lý; thẩm quyền và mức phạt; cơ quan nào làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý về xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc.

3. Luật Phòng chống mua, bán người: Ngày 24/12, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về chỉnh lý hoàn thiện một số nội dung của dự thảo Luật như: Giải thích từ ngữ; hành vi mua bán người và các hành vi liên quan đến mua bán người; quyền và nghĩa vụ của nạn nhân; quy trình tiếp nhận, xác minh nạn nhân; căn cứ để xác định nạn nhân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống mua bán người.

4. Thông tư hướng dẫn một số vấn đề đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Ngày 30/12, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để chỉnh lý, hoàn thiện một số nội dung của dự thảo Thông tư như: Vấn đề cung cấp thông tin về đất đai; Về quy định đăng ký thế chấp tại UBND cấp xã nơi được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ủy quyền; Về đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.