Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” 29/05/2021

Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Khánh Hòa: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp 27/12/2016

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài đã ký ban hành Kế hoạch số 10016/KH-UBND về công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2016 – 2021 của tỉnh với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về CCTP, đưa các nội dung CCTP nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh 02/06/2016

Ngày 01/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 06-TT/TU yêu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 25/04/2016

Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 15/4, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh ủy (Ban Nội chính Tỉnh ủy) và Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phát triển và hội nhập 10/12/2015

Sáng 9/12, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 và công tác CCTP nhiệm kỳ 2011 – 2015 07/12/2015

Vừa qua, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

Tuyên Quang ban hành kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 07/12/2015

Thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW, ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn        2015-2020 (viết tắt là Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW), vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn 2015 – 2020 (Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP-HĐPH).

Đắk Nông: Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 05/11/2015

Sáng ngày 04/11, tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy đã diễn ra Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 giữa Ban Chỉ đạo CCTP và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Đắk Nông.