Tuyên Quang ban hành kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020

07/12/2015
Thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW, ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn        2015-2020 (viết tắt là Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW), vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn 2015 – 2020 (Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP-HĐPH).
 

Kế hoạch đã đề ra nội dung thông tin, tuyên truyền; hình thức phối hợp; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động phối hợp cụ thể, như: chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Kế hoạch phối hợp.

Theo Kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh) và Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch. Hằng năm, các bên thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết và tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm vào năm 2020./.

Minh Hiền