Phải nêu bật được vai trò của Bộ Tư pháp trong thực hiện Nghị quyết 48

07/09/2015
Phải nêu bật được vai trò của Bộ Tư pháp trong thực hiện Nghị quyết 48
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa chủ trì phiên họp thường kỳ quý III Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 – 2016 để kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 48).

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các thành viên Hội đồng Khoa học đưa ra những đánh giá về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực mà Bộ Tư pháp được giao quản lý; về vai trò của Bộ trong việc giúp Chính phủ xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bộ trưởng cũng mong muốn Hội đồng Khoa học góp ý thêm về đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới để có định hướng khoa học rõ ràng hơn. “Như trong lĩnh vực bồi thường nhà nước nên theo hướng nào, trong bối cảnh Bộ luật Dân sự đang sửa đổi, nhiều luật liên quan đã ban hành rồi và qua giám sát oan sai, có rất nhiều ý kiến về một cơ quan đầu mối” – Bộ trưởng nêu ví dụ.

Dự thảo Báo cáo cho biết, về cơ bản, Bộ Tư pháp đã hoàn thành tốt công tác xây dựng pháp luật góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa các định hướng, chủ trương lớn của Nghị quyết số 48. Việc xây dựng các dự án luật lớn do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối thống nhất, đồng bộ, đã tiếp tục thể chế hóa chủ trương xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội… Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tích cực, chủ động tham mưu, giúp Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, soạn thảo, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013…

Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng Khoa học và một số chuyên gia đã trao đổi, thảo luận hết sức thẳng thắn về Dự thảo Báo cáo. Các ý kiến thống nhất đánh giá là Dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, có nhiều thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ nhưng cần phải nêu rõ Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ gì theo Nghị quyết 48, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, từ đấy làm bật lên vai trò của Bộ Tư pháp như một cơ quan “chủ công” trong tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

                                                           Thục Quyên