Đắk Nông: Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020

05/11/2015
Đắk Nông: Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020
Sáng ngày 04/11, tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy đã diễn ra Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 giữa Ban Chỉ đạo CCTP và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi ký kết có các đồng chí: Điểu K’Ré - UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Úy – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Cao Huy – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch phối hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là các cơ quan tư pháp về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động tư pháp từ đó tăng cường mối quan hệ trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân tạo sự ủng hộ, đồng thuận xã hội và tham gia của nhân dân, tổ chức vào công tác cải cách tư pháp.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Úy – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã nêu ra những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác CCTP. Đồng thời, nhấn mạnh nội dung thông tin, tuyên truyền phải đúng với các chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về CCTP và hoạt động tư pháp. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, làm sao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ hiểu, dễ nắm bắt. Thông tin phải thường xuyên, kịp thời, chính xác, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận và tham gia của nhân dân vào công tác CCTP.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hằng năm phải chủ động tham mưu, đề xuất BCĐ Cải cách tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp.

Tiến Dũng