Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 và công tác CCTP nhiệm kỳ 2011 – 2015

07/12/2015
Vừa qua, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, ngành, đại diện huyện, thành phố, thị xã.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả tới các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, đạt những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được quan tâm. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

Về công tác cải cách tư pháp, trong nhiệm kỳ 2011 – 2015,  tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được củng cố, kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp lại để phù hợp với nhiệm vụ; chức năng nhiệm vụ thẩm quyền ngày càng được xác định rõ hơn. Hoạt động điều tra, truy tố xét xử bảo đảm thận trọng khách quan, chính xác. Trong 5 năm, ngành Tòa án đã thụ lý 28.697 vụ án, tỷ lệ vụ án được giải quyết đạt 96 %. Nhình chung công tác thi hành pháp luật có chuyển biến tích cực; chất lượng công tác xây dựng thể chế, theo dõi, kiểm tra thi hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động bổ trợ tư pháp được chú trọng; nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, nhân dân thành phố ngày càng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Nghị quyết 48 vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Đội ngũ làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn mỏng, chưa chuyên sâu, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn chưa kịp thời; tiến độ văn bản thực hiện theo chương trình đã đề ra còn chậm; việc tổ chức thi hành pháp luật giữa các ngành chưa đạt hiệu quả cao, các hình thức vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều …

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện NQ48 của Bộ Chính trị là sự  nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao xây dựng hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp; cần xác định rõ công tác cải cách tư pháp là một nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, quan tâm rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đối với họat động của các cơ quan tư pháp, kiên quyết thay thế những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức kém; Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các tổ hòa giải cơ sở, ban tư pháp cấp xã, Hội luật gia; Tăng cường rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; Gắn thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp với thực hiện Nghị quyết TƯ4 và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng lộ trình, có trọng tâm trọng điểm và coi cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng.   

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị; 7 tập thể và 7 cá nhân cũng được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

                         Nguyễn Quế Anh- Sở Tư pháp Nghệ An