Họp triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2016

11/04/2016

Nhằm kịp thời triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 08/4/2016, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với đại diện các đơn vị thuộc Bộ có liên quan (gồm Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thức, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính).

 
Theo Quyết định số 486/QĐ-BTP, Bộ Tư pháp chọn 02 lĩnh vực trọng tâm để theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 là: (i) Thi hành án dân sự và (ii) Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, trao đổi cách thức, biện pháp, nội dung triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 02 lĩnh vực nêu trên, cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước và công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ. Theo Kế hoạch, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cần gấp rút xây dựng Kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 4/2016. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015, Lãnh đạo Cục QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị 02 đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 cần bám sát nội dung, cách thức về theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để tránh trùng lặp với nội dung quản lý nhà nước theo khía cạnh công tác chuyên môn được giao.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, Cục QLXLVPHC&TDTHPL giữ vai trò đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc ban hành và triển khai Kế hoạch là cơ sở quan trọng để tạo sự chuyển biến trong 02 lĩnh vực được xác định là trọng tâm của công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016./.