Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/04/2016

Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời, đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 07/3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 607/QĐ-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016.

 
Để triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng, ban hành quy định về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn hoạt động kiểm tra lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch năm 2016 của UBND tỉnh đã ban hành.
Với lĩnh vực theo dõi trọng tâm là lĩnh vực nhà ở xã hội, người có công,  Kế hoạch đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải nghiêm túc thực hiện trong năm 2016 như: Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, người có công; cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung  về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật.
Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch cũng như việc xây dựng quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên toàn địa bàn tỉnh. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 gửi Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.
HN.