UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

06/04/2016

Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật, qua đó đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật có liên quan cho phù hợp với thực tiễn thi hành. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, trung thực. Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

 
Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm các lĩnh vực trọng tâm là đầu tư, xây dựng, đất đai liên quan đến thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.
Nội dung theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND các cấp. Xem xét đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Xem xét đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực và việc đảm bảo kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Xem xét đánh giá tình hình và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các hoạt động sau:
Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các đơn vị, địa phương; thu thập thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp thông qua trang thông tin điện tử liên quan đến tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi  hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm tại một số đơn vị, địa phương như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện: Cần Giuộc, Vĩnh Hững. Các sở ngành, UBND cấp huyện còn lại trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành và địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại ngành và địa phương mình.
 Về công tác điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An, UBND cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình thi  hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm nêu trên. Đối tượng khảo sát: một số doanh nghiệp trực tiếp triển khai dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai và dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; một số cá nhân, hộ gia đình thuộc diện chính sách, người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai được hỗ trợ về nhà ở.
Về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật Sở ngành và UBND cấp huyện căn cứ kết quả thu thập thông tin, điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện xử lý các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh xử lý các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định lĩnh vực trọng tâm. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm; chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm; thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các cơ quan, đơn vị; kết quả của các đoàn kiểm tra, kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, địa bàn mình và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu trong Kế hoạch. Các sở ngành không có liên quan đến lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật được xác định trong kế hoạch của tỉnh Long An thì căn cứ vào kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm của Bộ ngành quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị.

                                                                                                 PV