Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ năm 2016

28/03/2016

  Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 23/3/2016 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2016 (kèm theo Quyết định số 486/QĐ-BTP).
Theo đó, trong năm 2016, Bộ Tư pháp xác định lĩnh vực thi hành án dân sự và đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài là lĩnh vực trọng tâm để tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đây là 02 lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Quyết định số 486/QĐ-BTP đã xác định Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Báo cáo về Cục QLXLVPHC&TDTHPL trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2016. Ngoài ra, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự và đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài để triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước được giao.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
File đính kèm