Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

04/04/2016

Ngày 29/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật về xử lý chất thải rắn nông thôn, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2016.

 
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về xử lý chất thải rắn nông thôn, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.
Phạm vi thực hiện của Kế hoạch là theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý chất thải rắn nông thôn, về nhà ở cho người có công và nhà ở vùng thường xuyên bị thiên tai. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật là xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý chất thải rắn nông thôn, về nhà ở cho người có công và nhà ở vùng thường xuyên bị thiên tai tại các huyện: Quan Hóa, Thạch Thành, Quảng Xương, Triệu Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, thành phố Thanh Hóa và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.