Lạng Sơn ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

08/04/2016

Thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; công văn số 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016, ngày 09/3/2016 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 cụ thể.

 
Về lĩnh vực theo dõi trọng tâm, UBND tỉnh đã lựa chọn theo dõi THPL về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện theo dõi lĩnh vực thi hành pháp luật trọng tâm năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đối với  lĩnh vực theo dõi trọng tâm cần tập trung thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình THPL, thông tin về tình hình THPL được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp; thu thập thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình THPL, trong đó gắn hoạt động kiểm tra tình hình THPL với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý thông tin, kiểm tra về lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai của tỉnh để kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý các trường hợp khó khăn vướng mắc trên địa bàn với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với lĩnh vực khác, (không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình THPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn, tổ chức theo dõi THPL đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để công tác này được thực hiện thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trên trên cơ sở kế hoạch và yêu cầu theo dõi THPL của cơ quan, địa bàn mình, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn lĩnh vực và tổ chức hoạt động theo dõi THPL ở cơ quan, đơn vị mình theo các cách thức quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:
Thứ nhất, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi THPL trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện công tác theo dõi THPL lĩnh vực trọng tâm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL và nghiệp vụ theo dõi THPL; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi THPL.Tham mưu, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi THPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
Thứ hai, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh UBND cấp huyện, trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch như: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch xác định nội dung quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai là lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi THPL của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại ngành, địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực khác để tổ chức theo dõi THPL; Các sở, ngành còn lại trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của cơ quan, đơn vị trong đó lựa chọn lĩnh vực trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện theo dõi THPL; báo cáo kết quả công tác theo dõi THPL cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/09/2016. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THPL.
Thứ ba, nhằm huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi tình hình THPL, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện hiệu quả công tác theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin kiến nghị của quần chúng nhân dân về tình hình THPL. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động điều tra, công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử và thi hành án. Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh cung cấp ý kiến của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình THPL. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của bạn đọc, bạn nghe và xem đài về tình hình THPL (nếu có).
                               LS.