Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp

Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp

Tập huấn được tổ chức trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2012 tại thành phố Nghệ An với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.

 

Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ, trong năm 2011, Văn phòng Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng Báo cáo về các phương pháp, kỹ thuật mới trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của ngành Tư pháp, thí điểm xây dựng Chương trình công tác ngành Tư pháp năm 2011 và hoàn chỉnh Bộ tài liệu tập huấn về phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp, tổ chức thành công các Hội thảo để góp ý, hoàn thiện các Báo cáo, Bộ tài liệu nêu trên, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, tính toàn diện và sát thực của Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.

Để triển khai hiệu quả những định hướng đổi mới công tác theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường, Bộ Tư pháp tiếp tục xác định nhiệm vụ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp, lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp tại cơ sở, qua đó bảo đảm áp dụng thống nhất quy trình lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp từ địa phương đến cơ quan Bộ.

Cùng với việc hoàn thành Bộ tài liệu tập huấn về các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp và những kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình đổi mới phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ công tác lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 và 2012, Bộ Tư pháp xác định một trong những giải pháp đổi mới công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ngành trong năm 2012 là cần phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn toàn Ngành đổi mới phương pháp thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ngành một cách toàn diện, kịp thời, phục vụ đắc lực cho chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công chương trình hành động Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, Văn phòng Bộ Tư pháp sẽ tổ chức tập huấn trong phạm vi toàn quốc về các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp.

Mục đích của tập huấn là nhằm: Hỗ trợ các đơn vị của Ngành Tư pháp nắm bắt các phương pháp mới trong công tác lập chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Ngành, triển khai thực hiện thống nhất theo quy trình khoa học; Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc sử dụng các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra./.

Đầu mối liên hệ: Trần Hoàng Hưng, Văn phòng Bộ, Bộ Tư pháp, điện thoại: 62739324, email: thhung@moj.gov.vn