Hội thảo "Xác định phạm vi và phương pháp nghiên cứu về vị trí, vai trò và chức năng của Bộ Tư pháp"

Hội thảo "Xác định phạm vi và phương pháp nghiên cứu về vị trí, vai trò và chức năng của Bộ Tư pháp"

Trong khuôn khổ Dự án: "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo về quyền ở Việt Nam", sáng 28/12, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung, phương pháp triển khai các nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp Việt Nam phục vụ Chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (Hội thảo "Xác định phạm vi và phương pháp nghiên cứu về vị trí, vai  trò và chức năng của Bộ Tư pháp").

Trong kế hoạch hoạt động năm 2011 do UNDP tài trợ, Viện Khoa học pháp lý sẽ triển khai 2 hoạt động là "Nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của ngành Tư pháp tại Việt Nam" và "Nghiên cứu so sánh về vai trò và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và Bộ Tư pháp tại một số nước". Theo ý kiến chuyên gia tư vấn của UNDP, trong khuôn khổ giới hạn thời gian và kinh phí, đồng thời để đảm bảo nghiên cứu có trọng điểm, không dàn trải, hai hoạt động trên chỉ có thể nghiên cứu sâu một số chức năng của Bộ Tư pháp và nghiên cứu so sánh các chức năng tương tự của Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan tương ứng của một số quốc gia khác.

 

 

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động nghiên cứu trên, đặc biệt là đề xuất được các chức năng của Bộ Tư pháp và các quốc gia cần được ưu tiên nghiên cứu lần này, đồng thời thảo luận chi tiết về quy mô, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu đối với từng chức danh cho phù hợp với yêu cầu xây dựng chiến lược ngành và cải cách sắp tới của Bộ, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội thảo này. Mục đích của Hội thảo là tìm kiếm những ý tưởng, những cách tiếp cận thích hợp để thực hiện 2 nhiệm vụ trên và xây dựng điều khoản tham chiếu (TOR) nhằm đảm bảo cho các nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được tiến hành một cách hệ thống, có mục tiêu cụ thể và phản ánh đúng thực trạng.

 

 

 

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa (trong đó có Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp) đã có nhiều góp ý cho đề cương nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề có liên quan như: xem xét cách tiếp cận vấn đề; đưa ra đánh giá xuất phát từ cách thức tổ chức quyền lực Nhà nước; xem xét các địa phương, các quốc gia dự kiến được khảo sát...

Thái Sơn