Khởi động Dự án hợp tác với tổng kinh phí 6.4 triệu USD giữa Bộ Tư pháp và UNDP "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"

Khởi động Dự án hợp tác với tổng kinh phí 6.4 triệu USD giữa Bộ Tư pháp và UNDP "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"

Hà Nội, 27 tháng 11 năm 2009 - Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Tư pháp (BTP) thông báo ngày hôm nay việc khởi động dự án hợp tác năm năm với tổng kinh phí do UNDP hỗ trợ là 6.4 triệu USD, nhằm hỗ trợ BTP và một số cơ quan pháp luật và tư pháp tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền đối với người nghèo và các nhóm người dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp từ nay tới năm 2014. Dự án này là bước tiếp nối của quá trình hỗ trợ thực hiện Chiến lược Xây dựng và Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương thực hiện nghiên cứu một số nội dung mang tính chất liên ngành nhằm thực thi Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020. Một phần hoạt động của dự án sẽ hướng tới việc  tăng cường quan hệ đối tác và điều phối viện trợ giữa Chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội khác, việc này sẽ góp phần bảo đảm hài hòa hóa hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ giúp Việt Nam thực hiện các chương trình cải cách quan trọng nêu trên. Dự án được các nhà tài trợ song phương hỗ trợ thông qua Quỹ chung Một Liên hợp quốc. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu: ”Với những mục tiêu, kết quả đã được thống nhất cao giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP, tôi tin tưởng rằng Dự án “Tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” sẽ góp phần tạo ra một khuôn khổ hợp tác mới, mở ra một thời kỳ mới trong sự hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Việc triển khai Dự án này cùng với những dự án đã được ký kết với các đối tác truyền thống khác  sẽ là một trong những hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu đã và sẽ được  đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của Việt Nam, Kế hoạch chung thực hiện Sáng kiến Một Liên Hợp quốc và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc". 

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia UNDP, đã chia sẻ ý kiến của mình như sau: "Phấn đấu để đạt được mức thu nhập của người dân ở trung bình sẽ là một thử thách lớn đối với công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp của Việt Nam, điều này đòi hỏi cần phải có một nhà nước pháp quyền và khả năng tiếp cận công lý sâu rộng hơn, và người nghèo cần được trao quyền pháp lý mạnh mẽ hơn. Dự án mà chúng ta khởi động hôm nay thể hiện việc UNDP sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ những nỗ lực cải cách quan trọng này." 

Các kết quả dự kiến của Dự án sẽ bao gồm:

  • Sơ kết đánh giá tình hình năm năm thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và xác định các ưu tiên cho mười năm tiếp theo;

  • Hiệu quả viện trợ và đối thoại chính sách được tăng cường thông qua Diễn đàn đối tác pháp luật;

  • Tầm nhìn mới về vai trò quản lý nhà nước trong ngành tư pháp, phù  hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa;

  • Bộ chỉ số tư pháp địa phương nhằm đánh giá hoạt động tiếp cận công lý ở các cấp địa phương được xây dựng;

  • Chiến lược trao quyền pháp lý cho người nghèo được xây dựng, nhằm đảm bảo các cải cách pháp luật góp phần vào chiến lược xoá đói giảm nghèo và tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và những nhóm yếu thế;

  • Các cam kết quốc tế về nhân quyền được thực hiện tốt hơn  thông qua nội luật hoá vào pháp luật trong nước, thực hiện tốt hơn việc giám sát thi hành pháp luật;

  • Nghiên cứu so sánh về các nhiệm vụ chính của cải cách tư pháp, bao gồm tổ chức lại hệ thống toà án và các cơ quan tư pháp khác, cải tiến việc bổ nhiệm và đào tạo cán bộ tư pháp, tăng cường độc lập xét xử; và

  • Hỗ trợ các sáng kiến và thử nghiệm của các cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình cải cách tư pháp.

UNDP đã hỗ trợ Bộ Tư pháp liên tục từ những năm 1993. Những thành tựu nổi bật của quá trình hợp tác lâu dài này có thể kể tới Đánh giá tổng thể Nhu cầu Phát triển Hệ thống Pháp luật Việt Nam từ năm 2002 và góp phần vào việc xây dựng Chiến lược Xây dựng và Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật Việt Nam, được thông qua và ban hành vào năm 2005, những thành tựu này đã góp phần đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

_________________________________________

Thông tin có thể liên hệ: 

Bà Đặng Hoàng Oanh, Quản đốc Dự án quốc gia,  project58492.vn@undppartners.org

Bà Lê Thị Nam Hương, Cán bộ chương trình UNDP,               le.nam.huong@undp.org

Bà Nguyễn Việt Lan, Cán bộ thông tin truyền thông UNDP,   nguyen.viet.lan@undp.org

Phòng Truyền thông Liên Hợp Quốc                                   ĐT: +84 438224383, ext: 121