Bộ Tư pháp và UNDP tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ 2 năm 2012

Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 10

Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 8

Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013

Diễn đàn thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất năm 2013

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương