Trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ thi hành án

11/09/2006
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT- BTP-BCA ngày 29-8-2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ thi hành án (THA) thì: