Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

31/12/2007
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bốn phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước . Đó là: phần mềm văn phòng (OpenOffice với các phiên bản 2.0, 2.1, 2.2 và 2.3), phần mềm thư điện tử máy trạm (Mozilla Thunderbird), phần mềm trình duyệt web (Mozilla Firefox), phần mềm bộ gõ tiếng Việt (Unikey).

Theo bản danh mục, bốn sản phẩm phần mềm nguồn mở được phép đưa vào sử dụng gồm phần mềm văn phòng OpenOffice (các phiên bản 2.0, 2.1, 2.2 và 2.3), phần mềm thư điện tử máy trạm Mozilla Thunderbird, phần mềm trình duyệt web Mozilla Firefox, phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Danh mục này được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ký ngày 24/12.

Quyết định này yêu cầu, các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm có trong danh mục này.

Ngoài ra, quyết định cũng ghi rõ, danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ tiếp tục được xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong trường hợp có vướng mắc khi triển khai áp dụng danh mục, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét giải quyết cụ thể.

Theo VTC