Mức chi tạo lập thông tin điện tử

25/12/2007
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức chi tạo lập thông tin điện tử (TTÐT) trên mạng máy tính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức khi làm thêm giờ để tạo lập TTÐT được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành. Mức chi cao nhất 250 đồng/mục tiêu cho việc nhập dữ liệu có cấu trúc, 7.800 đồng/trang cho dữ liệu phi cấu trúc. Tạo trang siêu văn bản đơn giản mức cao nhất là 7.800 đồng/trang, văn bản phức tạp là 28.100 đồng/trang. Việc tạo lập TTÐT bằng tiếng nước ngoài được tăng từ 10% đến 30% mức chi quy định tương ứng.